Showing all 9 results

podium โพเดี้ยม แท่นบรรยายใช้สำหรับงานประชุม งานสัมมนา เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในงานพิธีการต่างๆ สำหรับ พิธีกร ผู้ประกาศ วิทยากร หรือ บุคคลต่างๆ