เก้าอี้หอประชุม โรงละคร RD-Auditrorium-KH-279

RD-Auditrorium-KH-279