เก้าอี้หอปะชุม Auditrorium รุ่น RD-Auditrorium-WH8019

rd-auditrorium-wh8019